Schedule


May 2 (Sun) May 3 (Mon) May 4 (Tue) May 5 (Wed)
  Chair: Masuda   Chair:Buchstaber Visit EXPO
  Chair: Lei
8:20-9:10 Buchstaber 8:20-9:10  Duan 8:20-9:10 Abe
9:20-10:10  Buchstaber 9:20-10:10 Yoshida 9:20-10:10 P. Li
Tea break   Tea break   Tea break  
Chair: Abe Chair: X.J.Wang Chair: Zhao
10:30-11:20  Bao 10:30-11:20 Zhao 10:30-11:20 X.J. Wang
11:30-12:00 Fukukawa 11:30-12:00 W. D. Li 11:30-12:00 Chen
 
12:10 Lunch 12:10 Lunch Visit EXPO 12:10 Lunch
   
  Chair: Duan   Chair: Qiu   Chair: Duan
2:00-2:50 Masuda 2:00-2:50 Lei 2:00-2:50  Buchstaber
3:00-3:50 Choi 3:00-3:50 Kuroki 3:00-3:50  Buchstaber
Tea break   Tea break   5:30 Dinner
Chair: Gao Chair: Qiu
4:10-5:00 Yu 4:10-5:00 Gao
5:10-5:40 Ishida 5:10-5:40 Qi
6:00 Dinner 6:00 Banquet