Scientific Committee:
 • Andrew Majda
 • Ta-tsien Li
 • Jiaxing Hong
 • Xiaoming Wang
 • Jin Cheng

Local Organizing Committee:

 • Jin Cheng
 • Xiaoming Wang
 • Yangfeng Su
 • Weiguo Gao
 • Wenbin Chen
 • Shuai Lu

Co-organized by:

Sponsored by:

 • 111 project
 • National Science Foundation of China
 • Fudan University, Shanghai, China